Điều khoản sử dụng – Thú Vị Từ Nhà Ra Ngõ

Share 0

Tất cả các thông tin do chúng tôi cung cấp, ví dụ như bài viết, hình ảnh, logo, video và các thông tin dạng số khác thuộc quyền sở hữu của Top 7 Thú Vị và được bảo vệ bởi quyền tác giả quốc tế.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Kết nối với Top 7 Thú Vị

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Top 7 Thú Vị cũng như liên hệ với tạp chí, bạn đang kết nối với Top 7 Thú Vị và đồng ý để tạp chí kết nối với bạn qua e-mail, tin nhắn và thư từ khác. Bạn đồng ý rằng các e-mail, tin nhắn và thư từ khác là văn bản hợp pháp trong những vấn đề liên quan đến luật pháp.

Quyền tác giả thương hiệu

Tất cả các thông tin do chúng tôi cung cấp, ví dụ như bài viết, hình ảnh, logo, video và các thông tin dạng số khác thuộc quyền sở hữu của Top 7 Thú Vị và được bảo vệ bởi quyền tác giả quốc tế.

Không được sử dụng tất cả những thông tin thuộc quyền sở hữu thương hiệu của Top 7 Thú Vị, ví dụ như hình ảnh, logo và thiết kế nói chung, cho những mục đích thương mại không do Top 7 Thú Vị cung cấp. Top 7 Thú Vị không sở hữu bản quyền hình ảnh và thông tin của những thương hiệu thuộc bên thứ ba.

Quyền sử dụng dịch vụ Top 7 Thú Vị

Khi bạn đăng ký dịch vụ cùng Top 7 Thú Vị, bạn đồng ý với việc tạp chí cung cấp cho bạn tài khoản có giá trị hữu hạn, không thể chuyển nhượng, không được bán lại dưới bất kỳ hình thức nào. Thương hiệu Top 7 Thú Vị cũng như logo, hình ảnh, bài viết và các dịch vụ nói chung của tạp chí không được phép tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có văn bản được xác nhận từ chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *